בית החולים

אתר הנצחהאפשר לוותראנגלית

JGuide WA ST ME 0S

בניין זה ברחוב סטבקי Stawki 8/6 בוורשה שימש בי"ס מקצועי יהודי לפני המלחמה ומאוחר יותר הועברו לכאן כמה מחלקות של בית החולים היהודי. מיולי 1942 שימש הבית בנוסף לרחבת האומשלגפלאץ כמקום ריכוז לרבבות היהודים כאן הם הוחזקו זמנית עד לשילוחם לטרבלינקה.